Informatie over gegevensbescherming volgens artikel 13, 14 GDPR
voor de sollicitatieprocedure via onze carrièrepagina
bij PreZero Nederland

 

In dit document willen wij je als betrokkene bij de gegevensverwerking (hierna "betrokkene") informeren over hoe jouw persoonsgegevens door PreZero Nederland (hierna "PreZero NL") worden verwerkt ten behoeve van de sollicitatieprocedure via onze carrièrepagina. Bovendien wijst PreZero NL je hierbij op de rechten en aanspraken waarop je volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming aanspraak kunt maken. PreZero NL voldoet hiermee aan haar informatieplichten volgens artikel 13, 14 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

 

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens, d.w.z. wie is de "voor de verwerking verantwoordelijke" in de zin van de gegevensbeschermingswetgeving?

De onderneming die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking is:

PreZero Nederland Holding B.V.

Mr. E.N. van Kleffensstraat 10

6842 CV Arnhem, Nederland

Neem contact op met:

Afdeling Human Resources
Telefoonnummer: 0031 (0)88 102 3600

E-mailadres: vacatures.nl@prezero.com

2. Tot wie kan ik mij wenden met vragen over gegevensbescherming?

Je kunt je wenden tot:

PreZero Nederland

t.a.v. Privacy Officer

Mr. E.N. van Kleffensstraat 10

6842 CV Arnhem, Nederland

E-mail: privacy.nl@prezero.com

3. Welke bronnen en gegevenscategorieën over mij worden verwerkt?

Wij slaan uitsluitend de gegevens met betrekking tot jouw sollicitatie op, die je ons meedeelt: NAW-gegevens (naam, adres, geboortedatum), contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers), inhoudelijke gegevens (bijv. teksten, foto's, video's, inhoud van documenten/dossiers) en arbeidsgerelateerde gegevens (bijv. werktijden, kwalificaties, diploma's, gewenst salaris).

4. Wat is het doel van de gegevensverwerking door PreZero NL?

De gegevens worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van de afwikkeling van de sollicitatieprocedure.

5. Waar verzamelt en bewaart PreZero NL mijn gegevens?

Wij verwerken de gegevens die je aan ons verstrekt via ons online sollicitatiemanagementsysteem. Via de registratieprocedure kun je jouw eigen sollicitantenaccount aanmaken met een persoonlijk toegangswachtwoord (zogenaamde profielgegevens). Je bent de enige die jouw accountgegevens kan inzien. Wij gebruiken een encryptie proces voor de online overdracht van jouw sollicitantengegevens in het systeem, zodat jouw gegevens beschermd zijn tegen ongeoorloofde toegang.

6. Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van mijn gegevens door PreZero NL?

Jouw gegevens worden alleen gebruikt voor het beheer en controle van de gehele proces van de sollicitatieprocedure. De rechtsgrondslag voor verwerkingen in het kader van sollicitatieprocedures is jouw toestemming om een sollicitatieproces uit te kunnen voeren.

Bij interne vacatures is het gerechtvaardigd belang de rechtsgrondslag.

7. Aan wie draagt PreZero NL mijn persoonlijke gegevens over?

Jouw gegevens worden overgedragen aan andere onderdelen van de PreZero wereldwijd indien je toestemming hebt gegeven voor de overdracht. Anders worden jouw gegevens niet doorgegeven of bekendgemaakt aan personen of instanties buiten PreZero NL.

Wanneer je ons een sollicitatie stuurt, krijgen de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het vervullen van de vacature toegang tot jouw sollicitatiegegevens. Het verantwoordelijke personeel dat toegang krijgt tot uw gegevens bestaat uitsluitend uit verantwoordelijke besluitvormers zoals potentiële leidinggevenden en recruiters van PreZero NL. Daartoe behoren HR-beheerders, HR-functionarissenRecruiters en afdelingsmanagers. De gegevens van jouw sollicitatie kunnen alleen worden ingezien nadat u daarvoor actief toestemming hebt gegeven.

8. Hoe lang bewaart PreZero mijn persoonlijke gegevens?

Sollicitatie

PreZero NL bewaart jouw gegevens zoals CV en motivatiebrief totdat de sollicitatieprocedure is afgerond. De gegevens van niet-succesvolle sollicitaties worden vier weken daarna geanonimiseerd.

Indien je toestemming hebt gegeven voor het opslaan van gegevens in onze talentpool, bewaren wij jouw gegevens na afloop van de specifieke sollicitatieprocedure voor de duur van één jaar.

Account

Het account dat je hebt aangemaakt op ons carrièreportaal en de gegevens die daarin zijn opgeslagen, blijven bestaan, ongeacht een lopende actieve sollicitatie, zodat je nog steeds kunt solliciteren naar andere vacatures die in het systeem worden aangeboden.

Zodra jouw account gedurende twaalf maanden inactief is en er geen sollicitatie in behandeling is, wordt jouw account automatisch verwijderd. Je kunt jouw account echter ook zelf op elk gewenst moment verwijderen als je geen openstaande sollicitaties meer hebt. Als je op dat moment nog steeds lopende aanvragen hebt, kun je deze annuleren en jouw account verwijderen. In dat geval wordt het account onmiddellijk verwijderd, terwijl de aanvragen na drie maanden automatisch worden verwijderd.

9. Worden mijn gegevens doorgegeven aan een derde land (een land buiten de EER/EU) of een internationale organisatie?

Nee, uw gegevens worden niet doorgegeven aan een derde land. Alleen als je aangeeft dat je profiel zichtbaar is voor recruiters van alle PreZero-bedrijven wereldwijd, zijn deze gegevens voor deze groep recruiters inzichtelijk.

10. Op welke rechten kan ik aanspraak maken krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming?

Elke betrokkene heeft het recht op toegang/recht op informatie op grond van Art. 15 GDPR, het recht op rectificatie op grond van Art. 16 GDPR, het recht om gegevens te wissen op grond van Art. 17 GDPR, het recht op beperking van de verwerking op grond van Art. 18 GDPR en het recht op gegevensoverdraagbaarheid op grond van Art. 20 GDPR.

Bovendien heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 GDPR). Dit is:

Autoriteit Persoonsgegevens
T.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

11. Ben ik verplicht mijn persoonsgegevens te verstrekken of openbaar te maken?

Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens aan ons te verstrekken of bekend te maken. Als je ons de gegevens echter niet verstrekt, kunnen wij jouw sollicitatie niet in overweging nemen en verwerken.

12. Is er sprake van geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering?

Nee, er is geen sprake van geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering.

13. Zijn er onderaannemers die ook inzage hebben in mijn gegevens?

Enkel en alleen voor het uitvoeren van taken in verband met het beheer van het platform zal gebruik worden gemaakt van de volgende onderaannemers:

 

SAP Deutschland SE & Co. KG

Hauptsitz: SAP Deutschland SE & Co. KG

Hasso-Plattner-Ring 7

69190 Walldorf

 

tts GmbH

Schneidmühlstraße 19

69115 Heidelberg

Deutschland

 

Meer informatie over gegevensbescherming binnen PreZero NL is beschikbaar op: https://www.prezero.nl/privacy-statement.